Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
Liitumise kord

Alus: „Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise ja  liitumise eeskiri” (Kose Vallavolikogu 16.08.2006 määrus nr 27)

Esmane ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine

1.1 Tehniliste tingimuste väljastamine liitumiseks

Esitada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks OÜ-le Kose Vesi „Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks”.

Liitumistaotluse blanketi saab OÜ Kose Vesi kontorist või kodulehelt.

Täidetud taotlus koos vastavate lisadega esitatakse OÜ Kose Vesi klienditeenindusele. Selleks on järgmised võimalused:

 • tuua ettevõtte klienditeenindusse, Kose alevik, Põllu 14
 • saata e-postiga  info@kosevesi.ee

Taotlus vaadatakse läbi 14 kalendripäeva jooksul, alates selle esitamise kuupäevast.

Liitumistaotluse läbivaatamise tulemusena antakse välja ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise tehnilised tingimused.

1.2 Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti tellimine ja projekti kooskõlastamine

Füüsilise isiku puhul kinnistusiseste trasside ehitusprojekti üldjuhul ei nõuta. Piisab kui esitatakse võrkude põhimõtteline lahendus ehitusloa taotlemiseks esitatava asendiplaanil.

Juriidilise isiku puhul on nõutud ehitusprojekt. Välja antud liitumise tehniliste tingimuste alusel tellib liituja kinnistul paikneva veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu tööprojekti vastavat litsentsi ja kogemust omavalt projekteerimisfirmalt.

Tööprojekt tuleb kooskõlastada OÜ-ga Kose Vesi, milleks tuleb täita „Taotlus projekti kooskõlastamiseks” ning esitada see koos nõutud lisadega.

Projekt vaadatakse läbi 14 kalendripäeva jooksul.

1.3 Liitumislepingu sõlmimine

Kooskõlastatud asendiplaani/tööprojekti olemasolu ja liituja suulise sooviavalduse korral sõlmitakse liiitumisleping.

Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on OÜ Kose Vesi teenuspiirkondades üldjuhul tasuta.

Kui kinnistu liitumiseks on vaja teostada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ümberehitamiseks või täiendamiseks ehitustöid, koostab OÜ Kose Vesi liitumiseks vajalike tööde kalkulatsiooni ja esitab selle liitujale kooskõlastuseks. Tööd teostakse peale liitumislepingus kokkulepitud ettemaksu tasumist.

Liitumistasu arvutuse metoodikaga saab tutvuda siit.

Metoodika on kooskõlastatud Konkurentsiametiga (11.12.2014, nr 9.1-7/14-011).

1.4 Teenuslepingu sõlmimine

Teenusleping sõlmitakse siis kui osapooled on täitnud liitumislepingu järgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohaselt ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovett.

NB! Kinnistusiseste torustike väljaehitamisel tuleb need ennem kaeviku kinniajamist ette näidata OÜ Kose Vesi töötajale, keda saab kohale kutsuda läbi OÜ Kose Vesi klienditeeninduse. Keelatud on igasuguste (sh kastmisveetoru) hargnemiste tegemine kinnistut (maja) veega varustavast veetorust ennem veemõõdusõlmes asuvat veearvestit! Kõik veetorustiku ühendused veearvestini peavad olema mittelahtivõetavad liidesed. Veetorustikule tuleb teha survekatse töösurvega 10 bar ning 30min jooksul on lubatud maksimaalne survelang 0,2 bar. Survekatse juurde tuleb kutsuda OÜ Kose Vesi esindaja, kes koostab vastava survekatsetuse akti.

Kõikide liitumislepingus toodud tingimuste täitmise korral sõlmib OÜ Kose Vesi klienditeenindus liituja suulise sooviavalduse peale 5 kalendripäeva jooksul teenuslepingu.

Peale teenuslepingu sõlmimist kontrollib OÜ Kose Vesi töötaja liituja poolt väljaehitatud veemõõdusõlme, paigaldab veemõõtja ja plommib selle. Seejärel avatakse veetorustiku liitumispunktis maakraan ning algab teenuse osutamine. Omavoliline maakraani avamine ja sulgemine on keelatud!

Omanikuvahetus juba ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitunud kinnistul

Uuel kinnistu omanikul tuleb sõlmida OÜ Kose Vesi uus teenusleping. Selleks tuleb tulla OÜ Kose Vesi klienditeenidusse ning võtta lepingu sõlmimiseks kaasa:

Kodukliendil

 • kinnistu omandit tõendava dokumendi koopia
  (ostu-müügi leping/kinnistamisotsus)
 • kinnistu omaniku (liituja) isikut tõendava dokumendi koopia
  (ID kaart/pass)

Ärikliendil

 • kinnistu omandit tõendava dokumendi koopia
  (ostu-müügi leping/kinnistamisotsus)
 • äriregistrist B-kaardi koopia

Oluline veekasutamise ja/või reovee kanaliseerimise muutus

Kui ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga liitunul tekib vajadus oluliselt suurendada veetarbimist või muutub kanalisatsiooni juhitava reovee kogus, saastatuse iseloom, millega kaasneks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ümberehitamine, käsitletakse seda kui uut ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumist.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuslepingu näidis:

Alates 25.05.2018 jõustuvad muudatused isikuandmete töötlemise põhimõtetes. Muudatused on seotud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumisega alates 25.05.2018. Kui Te ei ole muudatustega nõus, on Teil õigus meiega sõlmitud lepingud üles öelda hiljemalt 24.05.2018 (vt täpsemalt: https://www.kosevesi.ee/isikuandmete-kaitse/ ).