Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
Liitumise kord

Alus: „Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise ja  liitumise eeskiri” (Kose Vallavolikogu 16.12.2010 määrus nr 47)

Esmane ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine

1.1 Tehniliste tingimuste väljastamine liitumiseks

Tehniliste tingimuste saamiseks tuleb esitada blanketil  vastav taotlus. Blanketi „Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks” saab OÜ Kose Vesi kontorist või kodulehelt.

Täidetud taotlus koos  lisadega saata klienditeenindusele:

  • alamlehel Kliendile/Blanketid täidetud blankett saata sealt otse;
  • väljatrükitud blankett saata e-postiga aadressile:   info@kosevesi.ee või tuua või saata postiga OÜ Kose Vesi kontorisse, Kose alevik, Põllu 14.

Taotlus vaadatakse läbi 14 kalendripäeva jooksul ning saadetakse taotlejale  ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise tehnilised tingimused.

1.2 Vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitusprojekt

OÜ Kose Vesi tehnilised nõuded vee ja kanalisatsiooni rajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks on leitavad siit.

Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada OÜ-ga Kose Vesi. Projekt vaadatakse läbi 14 kalendripäeva jooksul.

Eraisik. Väljaehitatud liitumispunktide olemasolul kinnistusiseste torustike välja ehitamiseks ehitusprojekti üldjuhul koostada ei ole vaja. Tehnilistes tingimustes toodud nõuete kohaselt võib liituja ise välja ehitada kinnistusisesed vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Kui liitumispunkte ei ole kinnistule välja ehitatud, peab liituja pädevalt projekteerijalt tellima ehitusprojekti.

Juriidiline isik.  Kinnistu liitumiseks peab liituja väljastatud tehniliste tingimuste alusel tellima vastava pädevusega projekteerijalt ehitusprojekti.

1.3 Liitumislepingu sõlmimine

Liituja sooviavalduse alusel sõlmitakse liiitumisleping.

Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on OÜ Kose Vesi teenuspiirkondades üldjuhul tasuta.

Kui kinnistu liitumiseks on vaja teostada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ümberehitamiseks või täiendamiseks ehitustöid, koostab OÜ Kose Vesi liitumiseks vajalike tööde kalkulatsiooni ja esitab selle liitujale kooskõlastuseks. Tööd teostakse peale liitumislepingus kokkulepitud ettemaksu tasumist.

Liitumistasu arvutuse metoodikaga saab tutvuda siit.

Metoodika on kooskõlastatud Konkurentsiametiga (11.12.2014, nr 9.1-7/14-011).

1.4 Teenuslepingu sõlmimine

Teenusleping sõlmitakse siis kui osapooled on täitnud liitumislepingu järgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohaselt ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovett.

NB! Kinnistusiseste torustike väljaehitamisel tuleb need enne kaeviku kinniajamist ette näidata OÜ Kose Vesi töötajale, keda saab kohale kutsuda läbi OÜ Kose Vesi klienditeeninduse. Keelatud on  hargnemised (sh kastmisveetoru) kinnistut (maja) veega varustavast veetorust enne veemõõdusõlmes asuvat veearvestit! Kõik veetorustiku ühendused veearvestini peavad olema mittelahtivõetavad liidesed. Veetorustikule tuleb teha survekatse töösurvega 10 bar ning 30min jooksul on lubatud maksimaalne survelang 0,2 bar. Survekatse juurde tuleb kutsuda OÜ Kose Vesi esindaja, kes koostab vastava survekatsetuse akti.

Enne teenuslepingu sõlmimist kontrollib OÜ Kose Vesi töötaja liituja poolt väljaehitatud veemõõdusõlme, paigaldab veemõõtja ja plommib selle.

Liitumislepingus toodud tingimuste täitmise korral sõlmitakse  liituja sooviavalduse peale 5 kalendripäeva jooksul teenusleping.

Omanikuvahetus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitunud kinnistul

Uuel kinnistu omanikul tuleb sõlmida teenusleping, mida saab teha OÜ Kose Vesi kontoris või e-posti teel digitaalselt allkirjastades (kohale tulles võtta kaasa isikut tõendav dokument) Eelnevalt tuleb esitada järgmine info:

Kodukliendil

  • omaniku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning kontakttelefon ja e-posti aadress
  • kinnistu aadress ja selle võõrandamislepingu kuupäev

Ärikliendil

  • äriühingu nimetus, registrikood
  • esindusõigusliku isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametinimetus, kontakttelefon ja e-posti aadress ning esindusõiguse alus (põhikiri, volikiri)
  • kinnistu aadress ja selle võõrandamislepingu kuupäev
Oluline veekasutamise ja/või reovee kanaliseerimise muutus

Kui ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga liitunul tekib vajadus oluliselt suurendada veetarbimist või muutub kanalisatsiooni juhitava reovee kogus, saastatuse iseloom, millega kaasneks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ümberehitamine, käsitletakse seda kui uut ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumist.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuslepingu näidis on leitav SIIT

Alates 25.05.2018 jõustuvad muudatused isikuandmete töötlemise põhimõtetes. Muudatused on seotud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumisega alates 25.05.2018. Kui Te ei ole muudatustega nõus, on Teil õigus meiega sõlmitud lepingud üles öelda hiljemalt 24.05.2018 (vt täpsemalt: https://www.kosevesi.ee/isikuandmete-kaitse/ ).