Veearvesti ja veemõõtesõlm
Veemõõdusõlmele esitatavad nõuded

Veemõõdusõlm on kinnistu veevärgi oluline osa ning koosneb üldjuhul veearvestist ja armatuuridest (sulgkraanid, veearvesti kinnituskonsool).

Kinnistul on üks veemõõdusõlm.

Veemõõdusõlme ehitab vee-ettevõtte poolt kehtestatud tehniliste nõuete järgi välja ning seda hooldab kinnistu omanik.  Kui olemasolev veemõõdusõlm ei vasta vee-ettevõtte poolt esitatud tingimustele, annab vee-ettevõtja tähtaja (kuni 3 kuud) sõlme nõuetega vastavusse viimiseks. Soovi korral võib need tööd tellida ka OÜlt Kose Vesi. Nõuetekohase veemõõdusõlme ehituse või nõuetele mittevastava veemõõdusõlme ümberehituse kulud kannab kinnistu omanik.

Nõuetele vastavasse veemõõdusõlme paigaldab vee-ettevõte veearvesti. Veearvesti jääb vee-ettevõtte omandiks ning vee-ettevõte vastutab selle korrasoleku, perioodilise kontrollimise (taatlemise) ning vajadusel selle väljavahetamise eest. Kõik veearevsti paigalduse ja kontrollimisega seotud kulud kannab vee-ettevõtja.

Kui mingil põhjusel on kinnistu veega varustamiseks vaja välja ehitada mitu veemõõdusõlme, esitab kinnistu omanik selleks vee-ettevõttele kirjaliku taotluse, milles seda vajadust põhjendab. Vee-ettevõtte nõustumise ja tehniliste tingimuste väljastamise järel ehitab need täiendavad veemõõdusõlmed välja kinnistu omanik. Vee-ettevõte paigaldab ka täiendavatesse veemõõdusõlmedesse ise veearvestid. Täiendavate veearvestite ning nende paigaldamise kulud tasub vee-ettevõtte poolt esitatud arve alusel kinnistu omanik. Samuti jäävad kinnistu omaniku kanda tulevikus nende täiendavate veearvestite taatlemise, plommimise ning väljavahetamise kulud.

OÜ Kose Vesi tehnilised nõuded veemõõdusõlmele:

1. Veemõõdusõlm peab üldjuhul paiknema hoone sees, kohe veetoru hoonesse sisenemise kohas välisseina taga, kuivas ja valgustatud ruumis.  Et vältida veearvesti külmumist ei tohi temperatuur ruumis langeda alla +2°C. Ennem veearvestit ei tohi sisend veetorult olla tehtud ühtegi väljavõtet.

2. Veemõõdusõlm koosneb spetsiaalsest reguleeritavate hülssidega ning kinnitusmutritega veearvesti kinnitamise kandurist (e. konsoolist, vt. fotot), mille külge kinnitatakse veearvesti  ja sulgarmatuurid (kuulkraanid). Kanduri pikkus ja veearvesti kinnitusmutrite mõõdud peavad olema sobivad veearvesti vastavate mõõtmetega,  mille määrab oma tehnilistes tingimustes vee-ettevõtja. Kõik veetoru ühendusmuhvid kuni veearvesteni peavad olema mittelahtivõetavad – elektrikeevisliitmikud või näiteks Hawle ISO liitmikud.

3. Kandur tuleb kinnitada hästi ligipääsetavasse kohta seina külge põrandapinnast 50-120cm kõrgusele.

4. Veearvesti külge kinnitatavad torude otsad ei tohi olla omavahel nurga all – sel juhul jääb veearvesti paigaldades pinge alla ning võib aja jooksul murduda lahti ja põhjustada veeavarii.

5. Vee-ettevõtte poolt paigaldatakse veemõõdusõlme veearvesti, mille tüüp ja  suurus (nominaalne vooluhulk) on sobiv kinnistu eeldatavale või tegelikule veetarbimisele. Veearvestile paigaldab vee-ettevõte plommid. Plommide omavoliline eemaldamine on keelatud. Kui mingil põhjusel on veemõõdusõlme varem paigaldatud kinnistu tegelikule tarbimisele mittevastav veearvesti on vee-ettevõtjal õigus nõuda veemõõdusõlme ümberehitamist.

6. Kose Vesi poolt paigaldatavatel veearvestitel on sees tagasilöögiklapp, mis ei lase hoone poolt veel ühisveevärki tagasi voolata. Kui hoones kasutatakse soojavee tootmiseks boilerit, milles vesi soojenemisel paisub, on vajalik paigaldada selle kompenseerimiseks boileri juurde ca 10 l (sõltub boileri mahust) paisupaak. Muidu hakkab vee soojenedes boileri ülerõhu klapist vette välja tilkuma.

7. Enne ja peale veearvestit tuleb paigaldada täisavaga kuulkraanid. Veepuhastusfiltrid ja mudakogujaid võib paigaldada peale veemõõdusõlme. Arvesti ette mudakoguja paigaldamine peab olema kooskõlastatud OÜ-ga Kose Vesi ning sel juhul peab mudakoguja korgil olema plommitraadi kinnitamiseks vajalikud avad.

8. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Rööptoru on lubatud ainult juhul, kui hoones on eraldi tuletõrjeveevõrk. Siis peab rööptorul olema sulgurkraan, mis on normaalolukorras kinni ja mille käepide on fikseeritud suletud asendisse vee-ettevõtte poolt paigaldatud plommiga.

9. Erandjuhul, kui veemõõdusõlme ehituseks ei  ole hoones sobivat ruumi, võib selle paigaldada maa-alusesse veemõõdukaevu.  Veemõõdukaevule ning selle paigaldamisele tuleb taotleda OÜ-lt Kose Vesi tehnilised tingimused. Veemõõdukaevu paigaldusega seotud ehitustööd tellib ning kulud katab kinnistu omanik.

10. Kui kinnistu omanik soovib mõõta eraldi kastmisvett, paigaldab omanik selleks oma kuludega kastmisveetorule veearvesti. Kastmisveetoru väljavõte võib olla tehtud hoone sisetorustikult peale veemõõdusõlme. Kastmisveearvesti hangib kinnistu omanik ning sellel peab olema kehtiv taatlemisaeg. Kastmisvee arvestuse kohta täpsemalt loe siit Arvesti plommib peale paigaldust vee-ettevõte. Kastmisveearvesti taatlemise, hoolduse ning väljavahetamise eest vastutab ja kulud kannab kinnistu omanik.

11. Veearvesti või vee-ettevõtte poolt paigaldatud plommide rikkumiste, veearvesti külmumise jms puhul tasub sellega kaasnevad kulud veemõõdusõlme omanik. Kõikidest veearvesti riketest ning plommide rikkumistest tuleb koheselt teavitada OÜt Kose Vesi.

.