2014-2015 Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise I etapp

 

KIK-v

2013. aastal valmis OÜ Kose Vesi tellitud ja rahastatud Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi üvk) rekonstrueerimise eelprojekt. Projekteerija oli OÜ EL-Konsult. Projektis nähti ette aleviku üvk rekonstrueerimine kolmes etapis.

2014. aasta alguses valmis AS EA Reng koostatud põhiprojekt  aleviku üvk  rekonstrueerimise I etapiks. Projektpiirkonda jäi Kose-Uuemõisa läänepoolne osa (elamute piirkond) ning osaliselt Kosejõe piirkond. Töö tellis ja tasus  OÜ Kose Vesi.

Veebruaris 2014. esitas OÜ Kose Vesi rahastustaotluse SA-le  Keskkonnainvesteeringute Keskus Kose-Uuemõisa üvk I etapi rekonstrueerimistööde rahastamiseks. Positiivne rahastusotsus saadi juunikuus.

Riigihanke tulemusena sõlmis OÜ Kose Vesi  septembris 2014.  üvk I etapi rekonstrueerimistööde läbiviimiseks ehituslepingu AS Esmar Ehitus. Ehitustööd teostati september 2014 kuni juuni 2015.

Uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud ehitati välja Kaevu, Põllu, Kalda, Allika, Aia, Välja, Kase, Pargi, osaliselt Jõe ja Tiigi tänavatel ning Kosejõe kooli ümbruses.

Projekti raames rajati projektpiirkonnas joogivee torustikest eraldiseisvad tuletõrjeveetorustikud, paigaldati maapealsed tuletõrjeveehüdrandid ning rajati Pirita jõe kaldale tuletõrjeveepumpla.

 

Kokku ehitati:

  • 4,0 km veetorustikku
  • 2,8 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku
  • 1,6 km survekanalisatsioonitorustikku
  • 4 reoveepumplat
  • 2,2 km tuletõrjeveetorustikku ning 1 tuletõrjeveepumpla.

Kokku kulus Kose-Uuemõisa üvk rekonstrueerimise I etapile koos projekteerimise ning ehitusuuringutega 909270 eurot, millest tasus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 672699 eurot, Kose vald 120000 eurot ning OÜ Kose Vesi 116571 eurot.