2022-2023 Oru küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise IV etapp

Orus ühisveevärki ja -kanalisatsiooni on rekonstrueeritud  etappide kaupa – 2010 aastal Männimäe korrusmajade piirkonna torustikud, 2013 aastal osaliselt küla veevärgi rajatised, 2019 aastal küla lõuna osa kanalisatsiooni torustikud ning Keskuse veetöötlusjaam. 2022-2023 aastal viidi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni  rekonstrueerimise tööd lõpule, mille käigus vahetati välja Heinamäe ja küla keskosa kanalisatsioonitorustikud ning ehitati vana reoveepuhasti asemele uus.

Torustike ja biopuhasti rekonstrueerimise projekti koostas Keskkond Partnerid OÜ ning töid teostas AS TREV-2 Grupp. Omanikujärelevalvet tegi ehitustöödel Inseneribüroo Telora OÜ.

Oru küla uus reoveepuhasti on aktiivmuda annuspuhasti, mille jõudlus on kuni 600IE. Selle projekteerimisel on arvestatud Oru küla elanikkonna võimaliku  suurenemisega ning kehtivate keskkonnanõuetega.   Hoone karkass on terastaladest ja kaetud sandwich paneelidega. Kinnises hoones paiknev reoveepuhasti hoiab ära võimaliku lõhnahäiringu levimise ümbruskonda. Reovee mehaaniliseks puhastamiseks paigaldati kruvivõre. Bioloogiline puhastamine toimub betoonist mahutites. Tekkiv reoveesete kogutakse kahte mudamahutisse, milledest veetakse see paakautoga edasi Kose reoveepuhastisse settetöötlusesse. Puhasti automaatika võimaldab kõiki tehnoloogilise protsessi parameetreid väga paindlikult muuta ning jälgida toimuvat Kose Vesi kaugseiresüsteemis. Elektrikatkestuse puhul tagab puhasti töö reservtoite generaator. Lisaks puhastile rekonstrueeriti ka biotiigid.

Torustikest rekonstrueeriti 158 m veetoru, 1028 m reovee survetoru, 1850 m isevoolset kanalisatsioonitoru ning kaks reoveepumplat.

Kogu projekti käibemaksuta maksumuseks kujunes 1,063 miljonit eurot, millest 518 896 eurot tasus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 250 000 eurot Kose vald ning 294 330 eurot OÜ Kose Vesi.