Kastmisvesi
Kastmisvesi
Kastmisvee kasutamise tingimused alates 1.05.2023

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 8  sätestab, et reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinna arvestamise aluseks võetakse ühisveevärgist võetud vee kogus.

OÜ Kose Vesi võimaldab piiratud kogusele kastmisveele eraldi arvestust, mille korral ühisveevärgist võetud ja kastmisveeks kasutatud vee kogusest arvestatakse maha kanaliseerimata vee kogus. Selliseks arvestamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  • Arvesti peab olema taadeldud st kehtiva taatlustähtajaga ja peale paigaldamist vee-ettevõtja poolt üle vaadatud ning plommitud.
  • Kastmisveearvesti (mehaanilise) näidud tuleb esitada OÜle Kose Vesi iga tarbimiskuu lõpule järgneva kuu 1-ks kuupäevaks. Kastmisvee soodushinna saamiseks tagasiarvestusi eelmiste perioodide kohta ei tehta ja kreeditarvet kanalisatsiooni tagasi arvestamise kohta ei vormistata.

Tarbimiskuul kasutamata soodustust järgevasse kalendrikuusse üle ei kanta!

  • Teenuste eest esitatud arved peavad olema tasutud tähtajaks.

Kastmisvee arveldamine

  • Kalendrikuus kuni 10 m3 kasutatud kastmisveele kehtib soodushind, mis on võrdne kehtiva tarbevee hinnaga.
  • Kalendrikuus alates 10 m3 kasutatud kastmisveele kehtib hind, mis on võrdne kehtiva tarbevee ja reovee puhastamise koondhinnaga.