Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks – äriklient
Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks - äriklient

Soovime liituda Kose valla
ühisveevärgigaühiskanalisatsioonigakaugküttega

Millega soovime liita:
arendusalaolemasolev hoone(d)rajatav hoone(d)muu

Muu (palun täpsustage):

1. Ärikliendi andmed

äriühingu nimi

äriregistri registrikood

juriidiline aadress

tegevuskoha aadress

kontaktisik (nimi, amet)

telefon

e-post

2. Ärikliendi esindaja andmed

isiku ees-ja perekonnanimi või äriühingu nimetus

isiku- või registrikood

aadress

kontakttelefon

e-post

3. Kinnistu üldandmed

kinnistu aadress

katastritunnus

kinnistu suurus

4. Andmed olemasolevate hoonete, rajatiste kohta
(hoone, rajatise kasutusotstarve)

hoone 1A

hoone 2A

hoone 3A

hoone 4A

5. Andmed kavandatava hoonestuse, rajatiste kohta
(hoone, rajatise kasutusotstarve)

hoone 1B

hoone 2B

hoone 3B

hoone 4B

6. Andmed veekasutuse kohta
olmevesi/tehnoloogiline vesi (m3/ööpäevas)

hoone 1A

hoone 2A

hoone 3A

hoone 4A

hoone 1B

hoone 2B

hoone 3B

hoone 4B

KOKKU:

Tehnoloogilise vee max hetketarbimine (l/sek):

7. Kastmisvee / õuevee vajadus
jahei

8. Andmed kanaliseeritava reovee koguse kohta
olmevesi/tehnoloogiline vesi (m3/ööpäevas)

hoone 1A

hoone 2A

hoone 3A

hoone 4A

hoone 1B

hoone 2B

hoone 3B

hoone 4B

KOKKU:

Kanaliseeritava tehnoloogilise reovee puhul tuua välja
eeldatavad reovees olevad saasteained ja nende max kogused:


9. Planeeritav kaugküttevajadus (kogus)

Köetav pind (m2)

Kubatuur (m3)

Ehitise kõrgus (m)

Küttevõimsus kokku (kW)

- sh küte (kW)

- sh tehnoloogilised seadmed (kW)

- sh ventilatsioon (kW)

- sh soe vesi (kW)

Aastane soojusvajadus (MWh/a)

Sooja vee tarbijate arv (inimest)

10. Taotluse lisa
* Kinnistu plaan (M 1:500 või M 1:1000), kus on ära näidatud olemasolevad ja kavandatavad hooned, tehnovõrgud ja rajatised.
* Arendusala puhul esitada arendusala plaan digitaalselt ja paberil (a´1 eks)

Soovime tehnilised tingimused kätte saada
(e-postiga, postiga):

Taotleja:

Nimi:

Kontakttelefon:

E-post: