Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks – äriklient

  Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks - äriklient

  Soovime liituda Kose valla

  ühisveevärgigaühiskanalisatsioonigakaugküttega

  Millega soovime liita:

  arendusalaolemasolev hoone(d)rajatav hoone(d)muu

  Muu (palun täpsustage):

  1. Ärikliendi andmed

  äriühingu nimi

  äriregistri registrikood

  juriidiline aadress

  tegevuskoha aadress

  kontaktisik (nimi, amet)

  telefon

  e-post

  2. Ärikliendi esindaja andmed

  isiku ees-ja perekonnanimi või äriühingu nimetus

  isiku- või registrikood

  aadress

  kontakttelefon

  e-post

  3. Kinnistu üldandmed

  kinnistu aadress

  katastritunnus

  kinnistu suurus

  4. Andmed olemasolevate hoonete, rajatiste kohta
  (hoone, rajatise kasutusotstarve)

  hoone 1A

  hoone 2A

  hoone 3A

  hoone 4A

  5. Andmed kavandatava hoonestuse, rajatiste kohta
  (hoone, rajatise kasutusotstarve)

  hoone 1B

  hoone 2B

  hoone 3B

  hoone 4B

  6. Andmed veekasutuse kohta
  olmevesi/tehnoloogiline vesi (m3/ööpäevas)

  hoone 1A

  hoone 2A

  hoone 3A

  hoone 4A

  hoone 1B

  hoone 2B

  hoone 3B

  hoone 4B

  KOKKU:

  Tehnoloogilise vee max hetketarbimine (l/sek):

  7. Kastmisvee / õuevee vajadus

  jahei

  8. Andmed kanaliseeritava reovee koguse kohta
  olmevesi/tehnoloogiline vesi (m3/ööpäevas)

  hoone 1A

  hoone 2A

  hoone 3A

  hoone 4A

  hoone 1B

  hoone 2B

  hoone 3B

  hoone 4B

  KOKKU:

  Kanaliseeritava tehnoloogilise reovee puhul tuua välja
  eeldatavad reovees olevad saasteained ja nende max kogused:

  9. Planeeritav kaugküttevajadus (kogus)

  Köetav pind (m2)

  Kubatuur (m3)

  Ehitise kõrgus (m)

  Küttevõimsus kokku (kW)

  - sh küte (kW)

  - sh tehnoloogilised seadmed (kW)

  - sh ventilatsioon (kW)

  - sh soe vesi (kW)

  Aastane soojusvajadus (MWh/a)

  Sooja vee tarbijate arv (inimest)

  10. Taotluse lisa

  * Kinnistu plaan (M 1:500 või M 1:1000), kus on ära näidatud olemasolevad ja kavandatavad hooned, tehnovõrgud ja rajatised.

  * Arendusala puhul esitada arendusala plaan digitaalselt ja paberil (a´1 eks)

  Soovime tehnilised tingimused kätte saada
  (e-postiga, postiga):

  Taotleja:

  Nimi:

  Kontakttelefon:

  E-post: