2009-2011 Oru küla Männimäe piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt
Oru küla ühisvee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt

KIK-v

Oru küla ühisvee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise eelprojekt valmis 2008. aasta kevadel. Projekteerija oli  OÜ Enno Projekt koostöös Schöttli Keskkonnatehnikaga AS. Projekteerimist finantseeris Kose Vallavalitsus.

I etapis oli planeeritud rekonstrueerida Keskuse pumbamaja, mis pidi varustatama veepuhastuseadmetega ja tuletõrjevee mahutitega ning plaan oli ka rekonstrueerida Männimäe elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassid.

Rekonstrueerimistööde rahastamiseks taotles Kose Vallavalitsus 2008. aastal kolm korda SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetust.  10. märtsil 2009.aastal tegi KIK positiivse otsuse  toetada Oru küla ühisvee ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimistöid ca 6 milj krooniga.

Eestis halvenenud majandussituatsioonist tingituna vähenesid aga omavalitsuse tulud ning seetõttu ei leitud 2009. aastal projekti rahastamiseks omavahendeid ja planeeritud tööde elluviimine lükkus edasi.

Kose Vallavalitsus leidis võimaluse võtta eelpool toodud tööde tegemiseks laenu 2010. aastal.

Trasside rekonstrueerija leidmiseks kuulutas Kose Vallavalitsus  22. aprillil 2010. aastal välja riigihanke “Oru küla Männimäe piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine” (riigihange  118290).

Hanke võitis AS Trassid, kes rekonstrueeris 2010. aasta suvel-sügisel ca 1,4km veetorustikku ja kanalisatsioonitrasse ning paigaldas 2 uut reoveepumplat.

2011. aastal rekonstrueeris OÜ Kose Vesi omavahendite arvel täiendavalt Oru küla reoveepuhasti aeratsioonisüsteemi.