2016-2017 Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp

KIK-v

 

Projekt viidi ellu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toel. Kokku läks projekt maksma 0,949 miljonit eurot. Kose Vesi tasus 0,012 miljonit eurot, Kose vald 0,177 miljonit eurot ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  0,760 miljonit eurot.

Rekonstrueerimistööde projekti koostas OÜ Entec Eesti.

Ehitustöid teostas Wesico Project OÜ ning ehitusjärelvalvet tegi Keskkonnaprojekt OÜ.

Ehitustööde käigus rekonstrueeriti aleviku idapoolse piirkonna üvk torustikud – Pihlaka, Toominga, Metsa, Tööstuse, Kesk, Sauna, Pargi tänavatel. Lisaks paigaldati uued torustikud ka eelmises etapis osaliselt vahetatud Jõe, Tiigi ja Kosejõe tänavatel.

Piirkond sai ehitustööde tulemusena nõuetekohase tuletõrjeveevarustuse.

Aleviku reoveepuhasti lammutati ning alevikus tekkiv reovesi suunati puhastamiseks 3,7km kaugusele Kose aleviku reoveepuhastisse.

Rekonstrueerimistööde käigus korrastati Kose-Uuemõisa alevikku joogiveega varustavad Elamute ja Tööstuse puurkaev-pumplad.

Kokku:

  • rekonstrueeriti või ehitati 3,8 km veetorustikku;
  • rekonstrueeriti või ehitati 3,2 km isevoolset ning 4,4 km survekanalisatsiooni (sh 3,7 km Kose-Uuemõisa alevikust Kose alevikuni) torustikku;
  • rekonstrueeriti üks (Metsa tn) ning paigaldati üks uus  reoveepumpla (Toominga tn);
  • ehitada tuletõrjevee torustikku  2,8 km;
  • rekonstrueeriti 2 puurkaev-pumplat;
  • lammutati Kose-Uuemõisa reoveepuhasti;
  • liitumisvõimalused ühiskanalisatsiooniga said 36 ning ühisveevärgiga 21 kinnistut.