2019 Kose valla väikeasumite ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine

KIK-v

 

Rekonstrueerimistööd viiakse läbi 2019.aastal Oru, Palvere,Vardja külades ning Ravila alevikus ja Kose aleviku Ravila maantee piirkonnas.

Vardjas ja Palveres rekonstrueeritakse ühiskanalisatsioon ja tekkiv reovesi pumbatakse  Ravila alevikku. Ravila alevikus likvideeritakse reoveepuhasti ning reoveed suunatakse edasi puhastamiseks mööda rajatavat survetorustikku Kose alevikku. Kose alevikus rekonstrueeritakse Ravila mnt 14, 16, 27 ja 27a korterelamute piirkonna ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Tööde läbiviimise aluseks on OÜ Keskkond ja Partnerid koostatud põhiprojekt.

Oru külas rekonstrueeritakse Oru põhikoolist lõuna pool paiknev ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Sealhulgas rekonstrueeritakse Keskuse veetöötlusjaam – ehitakse uus hoone ning pumbajaam varustatakse nõutekohase tuletõrjevee tagamiseks vajalike pumpade ja veereservuaaridega. Veetöötlusjaam jääb ümberehitamise järel Oru küla põhiliseks tarbeveepumplaks. Tööd teostatakse vastavalt AS Schöttli Keskkonnatehnika poolt koostatud põhiprojektile.

Kokku ehitatakse isevoolset kanalisatsiooni torustikku 3,4 km, survekanalisatsiooni torustikku 9,8 km, veetorustikku 3,0 km, paigaldatakse 6 reoveepumplat.

Tööd peavad olema valmis septembriks 2019.

Tööde eeldatav eelarve on 1,7 miljonit eurot ning rahastavad seda  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, OÜ Kose Vesi ja Kose vald.