2019 Kose valla väikeasumite ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine

KIK-v

 

Rekonstrueerimistööd viidi läbi Oru, Palvere,Vardja külades ning Ravila alevikus ja Kose aleviku Ravila maantee piirkonnas.

Ravila, Palvere ja Vardja asulate projekti peaeesmärk oli koguda kokku asumites tekkiv reovesi ja suunata see mööda rajatavaid survetrasse puhastamiseks Kose aleviku reoveepuhastisse. Seetõttu amortiseerunud  väikepuhastid lammutati ning nende asemele rajati reoveepumplad. Lisaks rekonstrueeriti isevoolsed kanalisatsioonitorustikud Palveres ja Vardjas. Et ehituspiirkonna sisse jäi Kose aleviku Ravila maantee lõpp, siis rekonstrueeriti ka seal vee- ja kanalisatsioonitorud. Kokku vahetati välja 0,9 km vee- ja 2,2 km isevoolset kanalisatsiooni torustikku ning rajati 9,1 km uut survekanalisatsiooni torustikku.  Töid teostas AS TREV 2. Omanikujärelvalvet teostas Keskkonnaprojekt OÜ.

Oru külas rekonstrueeriti küla  keskosas Vana tee ümbruses ja sellest lõuna pool paiknev ühisveevärk  ja -kanalisatsioon. Kokku ehitati 2,2 km vee- ning 1,9 km kanalisatsioonitorustikke. Paigaldati kolm reoveepumplat. Nüüd on võimalik kõikidel ehituspiirkonnas paiknevatel kinnistutel liituda nii ühisveevärgi kui ka kanalisatsiooniga. Kogu Oru küla varustab edaspidi joogiveega rekonstrueeritud Keskuse veetöötlusjaam. Ehitati uus hoone, uuendati tehnoloogia osa ning paigaldati nõuetekohase tuletõrjevee tagamiseks Oru külas vajalikud pumbad ja veereservuaarid.  Lammutati üks  mittevajaminev puurkaev-pumpla. Torustike töid teostas Watercom OÜ ning veetöötlusjaamas AS TREV 2. Omanikujärelvalvet teostas Keskkonnaprojekt OÜ.

Veevärgi ehitustööde kogumaksumus oli kokku 1829149 eurot, millest SA Keskkonnauuringute Keskus tasus 1143763 eurot, OÜ Kose Vesi 561732 eurot ning Kose vald 123654 eurot.