- Kose Vesi - https://www.kosevesi.ee -

Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Alus: „Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise ja  liitumise eeskiri” (Kose Vallavolikogu 16.12.2010 määrus nr 47 [1])

Esmane ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine

1.1 Tehniliste tingimuste väljastamine liitumiseks

Tehniliste tingimuste saamiseks tuleb esitada blanketil  vastav taotlus. Blanketi „Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks” saab OÜ Kose Vesi kontorist või kodulehelt [2].

Täidetud taotlus koos  lisadega saata klienditeenindusele:

Taotlus vaadatakse läbi 14 kalendripäeva jooksul ning saadetakse taotlejale  ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise tehnilised tingimused.

1.2 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekt

Eraisiku puhul kinnistusiseste trasside väljaehitamiseks ehitusprojekti üldjuhul ei nõuta. Tingimustes toodud nõute kohaselt võib liituja väljaehitada vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Juriidilise isiku puhul  peab liituja talle väljastatud tehniliste tingimuste alusel tellima tööprojekti vastava pädevusega projekteerijalt. Tööprojekt tuleb kooskõlastada OÜ-ga Kose Vesi. Projekt vaadatakse läbi 14 kalendripäeva jooksul.

1.3 Liitumislepingu sõlmimine

Liituja sooviavalduse alusel sõlmitakse liiitumisleping.

Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on OÜ Kose Vesi teenuspiirkondades üldjuhul tasuta.

Kui kinnistu liitumiseks on vaja teostada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ümberehitamiseks või täiendamiseks ehitustöid, koostab OÜ Kose Vesi liitumiseks vajalike tööde kalkulatsiooni ja esitab selle liitujale kooskõlastuseks. Tööd teostakse peale liitumislepingus kokkulepitud ettemaksu tasumist.

Liitumistasu arvutuse metoodikaga saab tutvuda siit. [4]

Metoodika on kooskõlastatud Konkurentsiametiga (11.12.2014, nr 9.1-7/14-011).

1.4 Teenuslepingu sõlmimine

Teenusleping sõlmitakse siis kui osapooled on täitnud liitumislepingu järgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohaselt ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovett.

NB! Kinnistusiseste torustike väljaehitamisel tuleb need enne kaeviku kinniajamist ette näidata OÜ Kose Vesi töötajale, keda saab kohale kutsuda läbi OÜ Kose Vesi klienditeeninduse. Keelatud on  hargnemised (sh kastmisveetoru) kinnistut (maja) veega varustavast veetorust enne veemõõdusõlmes asuvat veearvestit! Kõik veetorustiku ühendused veearvestini peavad olema mittelahtivõetavad liidesed. Veetorustikule tuleb teha survekatse töösurvega 10 bar ning 30min jooksul on lubatud maksimaalne survelang 0,2 bar. Survekatse juurde tuleb kutsuda OÜ Kose Vesi esindaja, kes koostab vastava survekatsetuse akti.

Enne teenuslepingu sõlmimist kontrollib OÜ Kose Vesi töötaja liituja poolt väljaehitatud veemõõdusõlme, paigaldab veemõõtja ja plommib selle.

Liitumislepingus toodud tingimuste täitmise korral sõlmitakse  liituja sooviavalduse peale 5 kalendripäeva jooksul teenusleping.

Omanikuvahetus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitunud kinnistul

Uuel kinnistu omanikul tuleb sõlmida teenusleping, mida saab teha OÜ Kose Vesi kontoris või e-posti teel digitaalselt allkirjastades (kohale tulles võtta kaasa isikut tõendav dokument) Eelnevalt tuleb esitada järgmine info:

Kodukliendil

Ärikliendil

Oluline veekasutamise ja/või reovee kanaliseerimise muutus

Kui ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga liitunul tekib vajadus oluliselt suurendada veetarbimist või muutub kanalisatsiooni juhitava reovee kogus, saastatuse iseloom, millega kaasneks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ümberehitamine, käsitletakse seda kui uut ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumist.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuslepingu näidis on leitav SIIT [5]

Alates 25.05.2018 jõustuvad muudatused isikuandmete töötlemise põhimõtetes. Muudatused on seotud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumisega alates 25.05.2018. Kui Te ei ole muudatustega nõus, on Teil õigus meiega sõlmitud lepingud üles öelda hiljemalt 24.05.2018 (vt täpsemalt: https://www.kosevesi.ee/isikuandmete-kaitse/ [6] ).