Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust
25. mai

2018

Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust
Prindi uudis Prindi uudis

Alates 5. juunist saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest küsida toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust antakse nende asulate elanikele, kus elab üle 2000 inimese. Kose vallas saavad taotluse esitada ainult Kose aleviku kinnistute omanikud.

Mida silmas pidada:

  • Toetusega saab ehitada välja torustikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktidest kuni majani.
  • Kui kinnistule on rajatud liitumispunkt nii vee kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega. Kui tänaseks on juba ühega liitutud, siis saab toetust küsida ka teise teenusega liitumiseks.
  • Toetust saavad taodelda ainult kinnistuomanikest füüsilised isikud ning neil ei tohi olla maksuvõlga.
  • Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks. Hoonestamise nõue tähendab seda, et hoonele on kasutusluba väljastatud ning see on kirjas ehitusregistris.
  • Toetus makstakse välja peale ehitustegevuste elluviimist ning teenuslepingu sõlmimist vee-ettevõtjaga. Väljamakstav toetuse summa sõltub rajatavate torustike pikkusest mitte reaalselt tehtud kuludest.
  • Toetuse saajal on kohustus projekti tegevused ellu viia 6 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates.

Taotlemise alustamiseks on muuhulgas vaja OÜle Kose Vesi esitada liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks. Liitumistaotluse blanketi saab OÜ Kose Vesi kontorist või kodulehelt (www.kosevesi.ee/kliendile/blanketid). 14 kalendripäeva jooksul vaadatakse taotlus läbi ning saadetakse tehnilised tingimused.

Täpsem info tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta on leitav Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt (www.kik.ee).

Share This :