Väikeasulate ühisveevärkide rekonstrueerimine
28. juuni

2018

Väikeasulate ühisveevärkide rekonstrueerimine
Prindi uudis Prindi uudis

 

 

 

OÜ Kose Vesi tellis 2017. aastal Ravila aleviku ning Palvere, Vardja ja Oru külade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks põhiprojektid.

Oru piirkonna projekti koostas AS Schöttli Keskkonnatehnika ning teiste külade oma OÜ Keskkond ja Partnerid.

Projektidega nähti ette alljärgnevad tööd:

Oru küla. Küla lõunapiirkonnas rekonstrueeritakse ühisveevärgi torustikud ning rajatakse ühiskanalisatsioon. Paigaldatakse 3 reoveepumplat.

Rekonstrueeritakse Oru küla põhiline tarbeveega varustav, küla keskuses paiknev veetöötlusjaam. Lammutatakse olemasolev ning ehitatakse uus hoone, paigaldatakse II astme pumbad, uuendatakse elektri-automaatika osa. Muldesse paigaldatakse kolm 54 m3 veemahutit. Koos nende ja paigaldatavate tuletõrjeveepumpadega tagatakse kogu külas nõuetekohane tuletõrjevee varustus.

Lisaks lammutatakse üks, edaspidi küla veega varustamiseks mittevajalik puurkaev-pumpla ja tamponeeritakse selle puurkaev.

Palvere küla. Rekonstrueeritakse ühiskanalisatsiooni ja osaliselt ühisveevärgi torustikud. Külas tekkiv reovesi pumbatakse rajatava reoveepumpla ja survetorustiku abil Ravila alevikku.

Vardja küla. Rekonstrueeritakse ühiskanalisatsiooni torustikud. Lammutakse biopuhasti ja likvideeritakse biotiigid. Külas tekkiv reovesi pumbatakse rajatava reoveepumpla ja survetorustiku abil Ravila alevikku.

Ravila alevik. Lammutakse biopuhasti, likvideeritakse biotiigid. Külas tekkiv reovesi suunatakse koos Palverest ja Vardja külast pumbatud reoveega rajatava reoveepumpla ja survetorustiku abil puhastamiseks Kose alevikku.

Kose alevik. Rekonstrueeritakse Ravilast rajatava survetrassi ehitusmaa äärde jäävate kortermajade Ravila mnt 14, 16, 27 ja 27A piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud.

Eeltoodud tööde elluviimiseks taotles OÜ Kose Vesi käesoleva aasta alguses kaasrahastust SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Juunikuus tehti projektide kaasrahastuse osas positiivne otsus.

Eeldatav ehitustööde maksumus on 1,7 miljonit eurot.

Riigihanked ehitajate leidmiseks on plaanis läbiviia sügisel ning ehitustööd peaksid lõppema 2019. aasta teises pooles.

Share This :