- Kose Vesi - https://www.kosevesi.ee -

Andmekaitse

  1. SISSEJUHATUS

1.1. OÜ Kose Vesi pakub  vee- ja kanalisatsiooniteenust Kose valla territooriumil. Selle äritegevuse raames võib OÜ Kose Vesi koguda, talletada või muul moel töödelda isikuandmeid.

1.2. OÜ Kose Vesi töötajad käsitlevad Teie andmeid vastavalt andmekaitsealastele regulatsioonidele. Käesolev teabeleht sisaldab üldist informatsiooni selle kohta, kuidas ettevõte töötleb oma põhitegevuse raames isikuandmeid.

1.3. Lisainformatsiooni saamiseks kirjutage info@kosevesi.ee või helistage 6751264.

 

  1. ÜLDISED ANDMEKAITSEPÕHIMÕTTED

2.1. OÜ Kose Vesi väärtustab ja peab lugu Teie privaatsusest ja isikuandmete turvalisusest. Isikuandmed on igasugune informatsioon, mis on seotud juba tuvastatud või tuvastatava isikuga (andmesubjekt on füüsiline).

2.2. OÜ Kose Vesi tagab oma tegevuse raames järgmiste põhimõtete rakendamise:

2.3. Isikuandmete töötlemisel lähtume spetsiifilise eesmärgi ja legitiimsuse põhimõttest, mis on kirjeldatud punktides 4 ja 5.

2.4. OÜ Kose Vesi jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele.

 

  1. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

3.1. OÜ Kose Vesi töötleb tegevuse raames lepingu sõlmimiseks ja/või arveldamiseks vajalikud andmed (nt isiku nimi, isikukood, aadress, e-post, telefoninumber või muud kontaktandmed).

3.2. Kui Te kandideerite tööle OÜsse Kose Vesi, võime Teie käest küsida järgmisi andmeid:

 

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

4.1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine eelnevalt mainitud isikuandmete kategooriate osas on OÜ Kose Vesi jaoks vajalik seaduslike äriprotsesside tegutsemise raames. Eraldi välja tuues, töötleme isikuandmeid järgnevatest eesmärkidest tulenevalt:

 

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKUD ALUSED

5.1. OÜ Kose Vesi töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega ning järgnevalt kirjeldatud alustel:

 

  1. KELLELE TOHIB AVALDADA TEIE ISIKUANDMEID?

6.1. OÜ Kose Vesi võib avaldada Teie isikuandmeid punktis 4 kirjeldatud juhtudel.

6.2. Kindlatel ja seadusest tulenevatel tingimustel võib OÜ Kose Vesi avaldada isikuandmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalikke ülesandeid täitvatele isikutele.

6.3. OÜ Kose Vesi avaldab isikuandmeid selleks volitatud osapooltele ainult juhul, kui need osapooled suudavad tagada isikuandmete ning andmesubjektide õiguste kaitse.

 

  1. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

7.1. Andmete säilitamisel lähtub OÜ Kose Vesi rangelt isikuandmete säilitamise limiteerimise põhimõttest. Selle põhimõtte kohaselt ei säilitata isikuandmeid OÜ Kose Vesi kauem, kui on vajalik täita lepingust tulenevaid kohustusi või muid eelnevalt mainitud eesmärke, mis on kirjeldatud punktis 4.

7.2. OÜ Kose Vesi võib olla kohustus säilitada isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud alustel või muu seaduses sätestatud aja jooksul.

7.3. OÜ Kose Vesi teostab regulaarselt järelevalvet enda kasutuses olevate isikuandmete üle eesmärgiga tagada nende andmete kustutamine või anonüümseks muutmine, mille töötlemiseks puuduvad alused.

 

  1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

8.1. Õigus taotleda infot Teie kohta töödeldavate andmete osas: andmesubjekt võib pärida tema kohta käivate isikuandmete kohta OÜ Kose Vesi.

8.2. Õigus andmete parandamisele: andmesubjektil on õigus nõuda tema kohta käivate isikuandmete parandamist, teavitades sellest kirjalikult isikuandmete töötlejat. Teavitus peab olema arusaadav ning täpsustama, millised andmed kuuluvad parandamisele.

8.3. Õigus olla unustatud: andmesubjektil on õigus taotleda enda kohta käivate isikuandmete kustutamist järgnevatel juhtudel:

8.4. Õigus esitada vaideid: andmesubjektil on õigus igal ajal esitada vaideid tema isikuandmete (või osaliste isikuandmete) töötlemise osas, kui neid kasutatakse profileerimisel või otseturunduslikel eesmärkidel. Andmesubjektil on õigus esitada vaideid tema kohta käivate isikuandmete töötlemise suhtes, kui töötlemine lähtub OÜ Kose Vesi õigustatud huvidest. Sellel viimati mainitud juhul lõpetab OÜ Kose Vesi andmesubjekti isikuandmete töötlemise, v.a juhtudel, kui OÜ Kose Vesi töötleb isikuandmeid seaduse alusel või kui selline töötlemine on vajalik selleks, et täita mingeid seadusest tulenevaid kohustusi.

8.5. Õigus piirata andmete töötlemist: andmesubjekt võib igal ajal taotleda tema kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist järgnevatel puhkudel:

8.6. Õigus võtta tagasi nõusolek: kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on isikul igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta.

8.7. Taotlusele vastame mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist ja registreerimist. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka.

8.8. OÜ Kose Vesi saadetavad taotlused peavad olema allkirjastatud taotleja poolt.

8.9. Juhul, kui andmesubjekt soovib esitada tema kohta käivate isikuandmete töötlemise võimaliku rikkumise tõttu kaebust riiklikule järelevalveasutusele, palume pöörduda kohaliku Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee).

 

  1. KÜPSISTE KASUTAMINE OÜ KOSE VESI E-KESKKONNAS

9.1. Nagu enamikel internetilehekülgedel, on ka OÜ Kose Vesi e-Keskkonnas kasutusel küpsiste tehnoloogia. Küpsised (ingl k cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-Keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-Keskkonna kasutuskorral e-Keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine ilma teda identifitseerimata (anonüümselt) ning pakkuda kasutajale personaalset ja mugavamat e-Keskkonna kasutuskogemust (nt säilitades kasutaja eelistused ja huvid jne), ning analüüsides ja arendades e-Keskkonnas pakutavaid Teenuseid ning, suunates pakkumisi ja reklaame.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehed korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.

 

Käesolev andmete kasutamise tingimuste versioon on jõustunud OÜ Kose Vesi ja kõikide klientide suhtes alates 21.05.2018.a. OÜl Kose Vesi on õigus muuta andmete kasutamise põhimõtteid ühepoolselt vastavalt õigusaktides toodule.

 

Vastutav töötleja: OÜ Kose Vesi

Kontaktandmed: Põllu 14, Kose alevik, Kose vald 75101 Harjumaa tel 675 1264 info@kosevesi.ee